Search form

Mátio 24:30

30Mpok yɔ kɛ̌ ɛrɨŋ ɛnɛ́ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ Mɛ Mmǔ mfú ntá Mandɛm nchí twɔ ɛ́bhesi yɛ amfay, nɛ bǒ yɛ̌ntɨkɨ nnɛrɛ́kɛt fá amɨk mámbo mɛ́miak nɛ amɔ mámbɨkɨ nɔkɔ ndǔ kɛbhɔ áyɔ́mɛ. Nɛ mángɔ nɔkɔ ndǔ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm nchí sɛp nchí twɔ amɛm nɛbháŋ ɛnɛn mfay nɛ bɛtaŋ, mbaŋ ɛ́nkɛm ɛ́ngɔ nɔkɔ nɛ bɛdiɛ́rɛ́ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index