Search form

Mátio 24:31

31Nɛ ɛrɛm ɛyɔŋɔ́ mmba ɛ́nkwɛn. Chɔŋ ntó bɔángɛl abha ndǔ mmɨk nkɛm, mánsɔt bo abhɛn Mandɛm áyábhɛ́, bɛbho ndǔ ɛbhɔ́kɔ́mɨk ɛ́mɔt bɛghaka ndu ɛchak, mánchɛm nɛbhʉɛt amɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index