Search form

Mátio 24:33

33Ɛ́chí ɛnyumɔt nɛ nɛtwɔ wa, Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm. Mǎnáŋ mǎngɔ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm nɛ ngátí bhe bɛ́fàkari, dɨŋɨ́ ka bɛ mpok nɛtwɔ wa arɔp kɛkwɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index