Search form

Mátio 24:36

Yɛ̌ mmu abhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mpok Yesu átwɔ̀

(Mk 13.32-37; Lk 17.26-30, 34-36)

36“Kɛ yɛ̌ mmu abhɨkɨ rɨŋɨ mbɔ̌ŋ mpok anɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́fàkari. Bɔangɛl Mandɛm bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ, Yɛ̌ chí Mmɔ Mandɛm abhɨ́kɨ́ rɨŋɨ. Ɛta aywǐntí kɛ̌ arɨŋɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index