Search form

Mátio 24:38

38Eghorǐ manyiɛp ɛ́pɛ́rɛ twɔ ndǔ mpok Nóa, bo mányìɛ̀ nyaka mányu nɔkɔ, nɛ mámbay nɔkɔ babhay, nɛ mántoko nɔkɔ bɔ, kpátɛ mpok anɛ Nóa áchwe amɛm ɛrɛmɛ́ áchwí anɛ Mandɛm ághátí nyaka Nóa ángókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index