Search form

Mátio 24:39

39Bo bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ nyaka ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́fákari, kpátɛ mpok ɛ́ghorǐ manyiɛp ɛ́twɔ. Nɛ mpok ɛ́twɔ ɛ́pɔ́kɔ bɔ mankɛm. Ɛnyu yɔ kɛ̌ nɛtwɔ wa, Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm ábhák chɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index