Search form

Mátio 24:42

42Bák yɛ́ ka pě, mbɔnyunɛ bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ nywɔp ɛnɛn Acha yɛka átwɔ̀.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index