Search form

Mátio 24:43

43Bǎbhɔŋ bɛrɨŋɨ bɛ mbák mbɔŋɔ́kɛt arɨ́ŋɨ́ mpok anɛ ngɛ́p átwɔ̀ ɛkɛt ɛyi, apú bhʉɛrɛ kɛnɔ́. Ǎbhak pě, bɛ ngɛ́p akɛ twɔ andak ɛkɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index