Search form

Mátio 24:44

44Bě nkwɔ́ bǎbhɔŋ yɛ bɛbhak pě mpoknkɛm, mbɔnyunɛ, Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm, nchí twɔ́ chí mpok anɛ yɛ̌ mmu apu kway bɛkaysi bɛ mɛ̌twɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index