Search form

Mátio 24:46

46Chɔŋ ɛ́ndɨ ntá mmɔ̌bɛtok wu ɛncha mpok chi-bɛtɨk ywi afu nɛkɔ, apɛtnsɛm, aghɔ́ bɛ́ yi ǎkʉ̀ bɛtɨk ɛbhi sayri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index