Search form

Mátio 24:47

47Dɨŋɨ́ ká bɛ chi-bɛtɨk apú nɔ́k bɛrɔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛyi awɔ́ mmɔ̌bɛtok wu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index