Search form

Mátio 24:48

48Kɛ mbák mmɔ̌bɛtok achi ɛbɛ́ptí mmu, andɛm nɛ mmʉɛt yi bɛ, ‘Mbɨ́kɨ́ kaysi bɛ chɔŋ chi-bɛtɨk awa ampɛtnsɛm ndu nɛkɔ̌ ɛnɛn yi árɔ́ŋɔ́ áyák’,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index