Search form

Mátio 24:50

50chi-bɛtɨk ywi ǎkway bɛ́twɔ ndǔ nywɔp ɛnɛn yi abhɨkɨ kaysi bɛ yi ǎkway bɛpɛtnsɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index