Search form

Mátio 24:51

51Nɛ mbák ɛ́mfákárí ɛnyu yɔ, chi-bɛtɨk ǎtɛmsi yi sayri, antɛ́n yi ándɔ́k ámbák nɛ bǒ bɛtábhá, ndǔ nɛbhʉɛ́rɛ́ kɛbhɔ nɛ nɛnyiɛ́ ámɛ́n.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index