Search form

Mátio 24:6

6Chɔŋ mǎngók nsóŋó nɛnu, mǎngok mbok ɛ̌ti manu anɛ achi nɛkɔ nɛsiɛ nɛ anɛ átwɔ̀ ansɛm. Kɛ bǎkɛ́ chay. Mɛnyǔ mɛnyɨŋ ɛbhɔ bɛ́bhɔŋ bɛfakari, kɛ ɛyɔ ɛpu tɔŋ bɛ ngwɛnti mmɨk aghaka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index