Search form

Mátio 24:7

7Chɔŋ bɛtɔk mɛ́nu nɛ bɛtɔk bɛ́chák, bafɔ̌ ɛtɔk mánu nɛ batɨ̌ bafɔ̌ ɛtɔk. Chɔŋ nsay ankwɛ́n mbaŋ nɛ mbaŋ, mmɨk anyɨkɨsi ndǔ bɛtɔk nɛ bɛtɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index