Search form

Mátio 24:9

9“Mpok mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fàkari, chɔŋ mánkɛm be mámfyɛ amɔ́ bǒbati ɛtɔk bɛ mányok bhe sayri, mángwáy bhe. Nɛ chɔŋ bǒ bɛtɔkɔ́ mmɨk mankɛm mámpap bhe ɛ̌ti bǎchí bakoŋo bha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index