Search form

Mátio 25:1

Nɛkǎy baghɔsɔ́ŋ bati byo

1Yesu atɛ́m nɛkay ɛnɛn bɛ, “Nywɔp Mandɛm átwɔ̀ bɛbhak Mfɔ bǒbhi, mɛnyɨŋ bɛ́bhak mbɔ ɛnyǔ ɛchi ndǔ nɛkǎy baghɔsɔ́ŋ bati byo abhɛn básɔ́rɛ́ nyaka bɛrɔ́ŋɔ́ ɛbhap, barɔk bɛtɛmɛri mbǎyngɔrɛ́ amɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index