Search form

Mátio 25:10

10Kɛ bárɔ́ŋ nɔ́kɔ́ bɛku amap bawɛt, mbǎyngɔrɛ́ achwɔp, asɔt abhɛn bati atay, abhɛn ɛbhap bɛrɔ́ŋɔ́ bɛ́dù, achwe amɛm ɛpǎ nɛbhay nɛ bhɔ́. Bakʉ̌-bɛtɨk báya nɛkok batiɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index