Search form

Mátio 25:13

13Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛ́tɛ́m nɛkay ɛnɛn, arɛm bɛ, “Bák yɛ ka pě, mbɔnyunɛ bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mpok anɛ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm nchí twɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index