Search form

Mátio 25:14

Nɛkǎy bɔ̌bɛtɨk bati arat

(Lk 19.11-27)

14Yesu atɛ́m nɛkay ɛnɛ́nɛ́fú bɛ, “Mpok Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm nchí twɔ, mɛnyɨŋ bɛ́bhak mbɔ ɛnyu ɛ́fákárí nyaka nɛ mmu amɔt nɛ bakʉ̌ bɛtɨk abhi. Nywɔp nɛ́mɔ́t, achyɛ nkáp bɛ mándɔp mánkɔ nɔkɔ ɛsiɛ́ nɛ wu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index