Search form

Mátio 25:15

15Arɔ bhɔ nkáp bɛkoŋo ɛnyǔ yɛ̌ntɨkɨ mmu wap ákwày bɛkʉ nɛ aywi nkáp. Achyɛ amɔt bɛbhǎ nkáp bɛtay. Achyɛ achák bɛbhǎ nkáp bɛpay. Achyɛ anɛfu ɛbhǎ nkáp ɛ́mɔt. Afa yɛ arɔk nɛkɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index