Search form

Mátio 25:16

16Bárɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́, mǔbɛtɨk anɛ yí áchyɛ́ bɛbhǎ nkáp bɛtay abho bɛkɔ ɛsiɛ nɛ wu tɛ́mté. Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, abhɔ́ŋ nsáy bɛbhǎ nkáp bɛ́chák bɛtay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index