Search form

Mátio 25:17

17Anɛ bɛbhǎ nkáp bɛ́páy akʉ ɛnyumɔt, abhɔ́ŋ nsáy bɛbha bɛpay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index