Search form

Mátio 25:18

18Kɛ nkʉbɛtɨk anɛ ɛbhǎ nkáp ɛ́mɔt, ásɔ́rɛ́ nɔ́kɔ́ aywi nkáp, arɔk atɛ́m chí mbok amɨk abhɛsɛ ɛbhǎ nkáp ɛyɔ arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index