Search form

Mátio 25:19

19Chi-bɛtɨk, átát nɔ́kɔ́ ndǔ nɛkɔ ɛnɛn yi árɔ́ŋɔ́, apɛtnsɛm, abhɨŋɨ bakʉ̌ bɛtɨk bɛ mántwɔ́, yɛ̌ntɨkɨ mmu wap andɛm ɛnyǔ yi akʉ nɛ aywǐ nkáp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index