Search form

Mátio 25:20

20Anɛ bɛbhǎ nkáp bɛtay atwɔ́ nɛ bɛbha byó, arɛm bɛ, ‘Ɛta, ɔchyɛ́ nyaka mɛ bɛbhǎ nkáp bɛtay bɛ nkɔ ɛsiɛ nɛ wu. Nnu kpát bɛbha bɛ́chák bɛ́tay bɛ́ko amfay.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index