Search form

Mátio 25:22

22Anɛ bɛbhǎ nkáp bɛpay atwɔ́ nɛ mɛnwi arɛm bɛ, ‘Ɛta, ɔchyɛ́ nyaka mɛ bɛbhǎ nkáp bɛpay. Nnu kpát bɛchak bɛpay bɛko amfay’.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index