Search form

Mátio 25:23

23Chi-bɛtɨk akaka yí tontó arɛm bɛ, ‘Ɔkʉ sayri! Ɔchí ɛrɨ́tí mǔbɛtɨk nɛ ɔchí mmǔ tɛtɛp. Ɔtɔ̌ŋ ndǔ mandú nkáp bɛ́ ɔchí mmǔ tɛtɛp. Nɛ́nɛ, chɔŋ nchyɛ́ wɔ bɛtaŋ amfay bɛyǎ mɛnyɨŋ. Twɔ́ sɛ́nkʉ́ maŋák!’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index