Search form

Mátio 25:24

24Anɛ ɛbhǎ nkáp atwɔ́ nkwɔ arɛm bɛ, ‘Ɛta, ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ ɔchí mmu mbeápak. Ɔkɔŋ bɛghɛm nɛbhʉɛt anɛ ɔ́bhɨ́kɨ́ pɨ, ɔ̌nyokoti nɛbhʉɛt anɛ ɔ́bhɨ́kɨ́ tak mbwɔt arɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index