Search form

Mátio 25:25

25Mbɔ̌ŋ yɛ̌ bɛcháy bɛ́kɔ́ ɛsiɛ́ nɛ nkáp aywɛ kɛ́ka ánɛ́m mbɔŋ ɛsɔŋɔri nɛ wɔ. Ɛ́kʉ́ ndɔk ntɛ́m mbok amɨk mbɛmɛ wú arɛ́. Yɨŋɨ́ ɛbhǎ nkáp ɛyɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index