Search form

Mátio 25:26

26Kɛ chi-bɛtɨk akɛmɛ yi bɛ, ‘Wɔ ɛbɛ́ptí nkʉbɛtɨk! Wɔ mbɔ́t! Ɔrɨ́ŋɨ́ sayri bɛ́ nkɔŋ bɛghɛm nɛbhʉɛt anɛ mbɨ́kɨ́ pɨ, nnyokoti nɛbhʉɛt anɛ mbɨ́kɨ́ ták mbwɔt arɛ, pú nɔ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index