Search form

Mátio 25:27

27Kɛ ndaká yí ɔ́bhɨ́kɨ́ fyɛ nkáp awa amɛm ɛkɛrɛ́nkap bɛ nnáŋ ntwɔ́, mbɔ̌ŋ nsáy arɛ?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index