Search form

Mátio 25:28

28Chi-bɛtɨk achyɛ yɛ ɛyɔŋ bɛ mánsɔt ɛbhǎ nkáp mǔbɛtɨk wu manchyɛ ntá anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛbhǎ nkáp byo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index