Search form

Mátio 25:29

29‘Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ ɛnyɨŋ, mámaka yi bɛ́chák, ambɔ́ŋ mɛ́nja mɛncha. Kɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ ɛnyɨŋ, yɛ̌ chí mandú anɛ yi ábhɔ́ŋɔ́, básɔt ntá yi.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index