Search form

Mátio 25:30

30Kɛ mbák chí nkwɛ̌ndɔŋ mǔbɛtɨk nɛ, bwɔ́p ká yi mǎmɛsɛ nɛfí ndǔ ɛjuri, bɛ́ ámbák awu ndǔ nɛbhʉɛt nɛdǐ kɛbhɔ nɛ nɛnyiɛ́ ámɛ́n.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index