Search form

Mátio 25:31

Manyé anɛ́ ngwɛnti mmɨk

31Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Mpok Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm átwɔ̀ mbɔ Mfɔ nɛ kɛnɛ́m ɛki, bɔángɛl Mandɛm bátwɔ̀ nɛ yi, ambak chɔ́kɔ́ ndǔ ɛnɔkɔ́ kɛfɔ yi nɛ bɛtaŋ ɛbhi mɛnkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index