Search form

Mátio 25:32

32Ánáŋ ántwɔ́, bákʉ mkpaká bho bɛtɔkɔ́ mmɨk mɛnkɛm mánchɛm bɛsí bhi, ǎfap bhɔ́ ndǔ bakwɔ́ apay, nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n áfàp mmɛ́nɛ́ mbɔŋ nɛ bághɔ́ŋɔmɛ́n,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index