Search form

Mátio 25:34

34Mfɔ andɛm yɛ ntá bo abhɛn báchi ɛbhe awɔ́nɛm ywi bɛ, ‘Twɔ́ ká fá, be bhó Ɛtaya áyɛ́rɛ́! Twɔ́ ká mǎmbak nɛbhʉɛt anɛ Mandɛm achí nɛ bo abhɛn yi achi Mfɔ wap. Yí ághókó nɛbhʉɛt wu chi ntá yɛka tɛ nɛbhǒmɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index