Search form

Mátio 25:35

35Twɔ́ ka! Mpǒk nsay ánù mɛ, bǎchyɛ́ mɛ nɛnyíɛ́; mpǒk manyiɛp ákwàk mɛ, bǎchyɛ́ mɛ manyiɛp nnyú; nɛ mpok ntwɔ́ mbɔ kɛnkɔ, bǎsɔ́t mɛ mbɔ mɔmáyɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index