Search form

Mátio 25:36

36Mpok mbɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ ndɛn, bǎchyɛ́ mɛ ndɛn; mpok mɛ̌me, bǎkókóri mɛ; mpok nchí ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, bǎré twɔ bɛghɔ mɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index