Search form

Mátio 25:37

37Mpok yɔ, chɔŋ bo abhɛn báchí chák bɛsí Mandɛm mankɛmɛ yi bɛ ‘Acha, ntɨkɨ mpok sɛ́ghɔ́ bɛ́ nsay ǎnu wɔ, sɛ́chíɛ wɔ nɛnyíɛ́? Ntɨkɨ mpǒk manyiɛp ákwàk wɔ kɛ sɛ́chíɛ wɔ manyiɛp ɔ́nyú?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index