Search form

Mátio 25:38

38Ntɨkɨ mpok ɔ́twɔ́ mbɔ kɛnkɔ, kɛ sɛ́sɔ́t wɔ chí mbɔ mɔ́mayɛsɛ? Ntɨkɨ mpok ɔ́chɛ́bhɛ́ ndɛn, kɛ sɛ́chíɛ wɔ ndɛn?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index