Search form

Mátio 25:39

39Ntɨkɨ mpok ɔ́mè, mbák ɛ́pú nɔ, ɔbhak ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, kɛ sɛ́ré twɔ́ bɛghɔ wɔ?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index