Search form

Mátio 25:4

4Kɛ abhɛn kɛ́ŋwáŋ bápɔ́kɔ́ nɔ́kɔ́ ɛbhap bɛrɔ́ŋɔ́, bápɔ́kɔ mɛnyɨŋ bawɛt nkwɔ bákɛ́m amʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index