Search form

Mátio 25:40

40Mfɔ akɛmɛ bhɔ bɛ, ‘Dɨŋɨ́ ká bɛ yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ bǎkʉ nyaka bɛrɨ ntá bo abhɛn báchí mbɔ bɔ̌maya, yɛ̌ chí ntá mmu wap amɔt anɛ ápú yɛ̌nyɨŋ, ɛ́chí ɛnyumɔt mbɔ bɛ bákʉ̀ nyaka bɛrɨ ɛbhɔ chi ntá ya.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index