Search form

Mátio 25:41

41Mpok yɔ ǎyibhiri mmʉɛt andɛm yɛ ntá bo abhɛn bachi ɛbhe awɔghɔ ywi bɛ, ‘Fǎ ká mɛ bɛsí, bě bho ntɛmsi Mandɛm achi nɛ bhe! Fǎ ká, dɔ́k amɛm ngo anɛ apu nɛmɛ yɛ̌ ɛwak, ngó anɛ́ Mandɛm aghókó ábhʉ́rɛ́ ntá Satan nɛ bɔángɛl abhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index