Search form

Mátio 25:42

42Fǎ ká mɛ bɛsí. Mpǒk nsay ánù mɛ, bǎbhɨ́kɨ́ chyɛ mɛ nɛnyíɛ́; mpǒk manyiɛp ákwàk mɛ, bǎbhɨ́kɨ́ chyɛ mɛ manyiɛp mɛnyú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index