Search form

Mátio 25:43

43Mpók nchí kɛnkɔ nɛntɨ ɛnɛka, bǎbhɨ́kɨ́ sɔt mɛ mbɔ ntɨ manɔ́; mpok mbɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ ndɛn, bǎbhɨ́kɨ́ chyɛ mɛ ndɛn; mpok mɛ̌me, bǎbhɨ́kɨ́ kokori mɛ, nɛ mpok nchí ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, bǎbhɨ́kɨ́ twɔ bɛghɔ mɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index