Search form

Mátio 25:45

45Mfɔ akɛmɛ yɛ bhɔ bɛ ‘Dɨŋɨ́ ká bɛ, yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ mǎnísí nyaka bɛkʉ bɛrɨ ntá yɛ̌ chí mmu amɔt anɛ ápú yɛ̌nyɨŋ, ɛ́chí ɛnyumɔt mbɔ bɛ mɛ kɛ̌ mǎnisi nyaka bɛkwak.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index